Integritetspolicy

Haga Hem Retail AB (”Victorian” eller “vi”) värnar om din integritet. Vi vill därför informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har.

 

Nedan hittar du mer information om hur och varför vi behandlar dina personuppgifter. Vi beskriver även dina rättigheter, t.ex. att du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen och att du när som helst kan invända mot marknadsföring. Du kan även återkalla ditt samtycke när som helst.

Vi beskriver även vad vi har för laglig grund för behandlingen och hur länge vi lagrar dina personuppgifter.

Innehållsförteckning

Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?. 2

Måste du tillhandahålla dina personuppgifter till oss?. 2

Vilka har tillgång till dina personuppgifter och varför?. 2

Delar vi dina personuppgifter utanför EU/EES?. 3

Vilka rättigheter har du?. 3

Detaljerad beskrivning av hur vi behandlar och lagrar dina personuppgifter 4

Du som kontaktar oss innan, under och efter ett köp. 4

Du som gör ett köp. 5

Du som får våra nyhetsbrev samt anpassad marknadsföring från oss i digitala kanaler (inkl. du som gjort ett köp) 6

Du som använder våra sociala medier, besöker vår e-handelssajt eller deltar i tävlingar 7

Intresseavvägning. 8

 

Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?

Haga Hem Retail AB med organisationsnummer 556935-6750, ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig) när vi behandlar dina personuppgifter för egna ändamål.

Om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter kan du kontakta oss på vår e-postadress info@victorian.se eller ringa oss på telefonnummer +46(0)31 708 56 86. Vår postadress är Klangfärgsgatan 6, 462 52, Västra Frölunda, Västra Götalands län, Sverige.

Måste du tillhandahålla dina personuppgifter till oss?

Vissa personuppgifter måste vi behandla för att kunna ingå och fullgöra ditt köp, tillhandahålla ditt kundkonto, genomföra tävlingar och för att vi ska kunna följa krav i lagstiftning. Dessa personuppgifter måste du därför tillhandahålla oss.

Om du inte lämnar sådana personuppgifter kommer du inte kunna göra köp eller skapa ett kundkonto hos oss. Vilka personuppgifter du måste tillhandahålla kan du läsa i de tabeller nedan där den lagliga grunden anges vara ”fullgöra avtal” eller ”rättslig förpliktelse”.

Vilka har tillgång till dina personuppgifter och varför?

Dina personuppgifter behandlas i första hand bara av oss. I vissa fall kommer även andra att få tillgång till dina personuppgifter. Det görs i enlighet med nedan.

 • Om du gjort ett köp kommer vår betaltjänstleverantör att behandla vissa av dina personuppgifter för att administrera din betalning. Om du väljer att betala via faktura kan betaltjänstleverantören dela dina personuppgifter med kreditupplysningsföretag för att bedöma din ekonomiska situation.
 • Om du gjort ett köp kommer vi även att dela vissa av dina personuppgifter med vår transportör för att leverera din beställning och hantera eventuella returer.
 • Om du gjort ett köp och inte har invänt mot det kommer vissa av dina personuppgifter att delas i syfte att kunna marknadsföra oss gentemot potentiella kunder genom digitala kanaler. Dina personuppgifter delas i så fall med den relevanta tredje part som tillhandahåller den digitala kanalen.
 • När du besöker vår e-handelssajt analyserar vi användningen med hjälp av en tredje part som för ändamålet kan komma att få tillgång till dina personuppgifter i form av IP-adress.
 • Om du får nyhetsbrev från oss delar vi din e-postadress med leverantören som tillhandahåller verktyget för nyhetsbrevsutskick som vi använder oss av.

Om du vill ha mer information om hur vi delar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på kontaktuppgifterna som anges i början av denna integritetspolicy.

Delar vi dina personuppgifter utanför EU/EES?

Vi behandlar som huvudregel dina personuppgifter inom EU/EES. Dina personuppgifter kommer dock överföras utanför EU/EES om vi skickar nyhetsbrev till dig, detta eftersom vår leverantör av verktyget för nyhetsbrevsutskick överför personuppgifter utanför EU/EES. Leverantören för nyhetsbrevsutskick är Privacy Shield-certifierad. Privacy Shield är en överenskommelse mellan EU och USA vars ändamål är att skydda europeiska medborgares grundläggande rättigheter och säkerställa säkerheten för de företag som överför uppgifter till USA. Amerikanska bolag kan ansöka om att få bli Privacy Shield-certifierade hos U.S. Departments of Commerce. Då kontrolleras om leverantören lever upp till den höga standard för dataskydd som krävs.

Om du vill ha mer information om hur vi delar dina personuppgifter eller om du vill ha en kopia av de skyddsmekanismer som tillämpas vid överföringen är du välkommen att kontakta oss på kontaktuppgifterna som anges i början av denna policy.

Vilka rättigheter har du?

Du har vissa rättigheter som du kan använda för att påverka hur vi behandlar dina personuppgifter. Nedan kan du läsa om vilka dessa rättigheter är.

Om du vill veta mer om dina rättigheter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter kan du kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges i början av denna integritetspolicy.

Rätt att återkalla ditt samtycke och att invända mot behandling

Om du har lämnat samtycke till behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att återkalla hela eller del av det lämnade samtycket. Återkallelsen av ditt samtycke får effekt efter att återkallelsen ägde rum.

Du har alltid rätt att rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål, t.ex. om du får våra nyhetsbrev.

Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning. Läs mer om vad en intresseavvägning innebär nedan. Om våra skäl för att behandla dina personuppgifter väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter har du dock inte rätt att invända mot en behandling som grundar sig på en intresseavvägning.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och om vi gör det har du även rätt att få information om hur vi behandlar desamma och få en kopia av dina personuppgifter.

Rätt till rättelse

Du har rätt till rättelse av eventuella felaktiga personuppgifter som rör dig och rätt att be oss komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering (rätten att bli bortglömd) och begränsning av behandling

Du har under vissa förutsättningar rätt att begära radering av dina personuppgifter. Sådana förutsättningar föreligger t.ex. personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlats in eller behandlats för eller om du återkallar ditt samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen.

Du har också rätt att begära att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter. Sådana förutsättningar föreligger om du t.ex. bestrider personuppgifternas korrekthet eller om behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas samt istället begär en begränsning av personuppgifternas användning.

Rätt att inge klagomål

Du har alltid rätt att lämna klagomål till en behörig tillsynsmyndighet.

Ett sådant klagomål lämnas med fördel till myndigheten i den medlemsstat inom EU/EES där du har din vanliga hemvist, där du arbetar eller där en överträdelse av gällande lagar och regler för dataskydd påstås ha förekommit. Behörig tillsynsmyndighet i Sverige är Datainspektionen. Den här rättigheten påverkar inte något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att be oss att överföra vissa av dina personuppgifter vi har om dig till ett annat företag när det är tekniskt möjligt (”dataportabilitet”).

Rätten gäller för personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format om behandlingen grundar sig på ditt samtycke eller på ett avtal och behandlingen sker automatiserat.

Detaljerad beskrivning av hur vi behandlar och lagrar dina personuppgifter

Här kan du läsa mer i detalj om varför vi behandlar dina personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar samt vilken den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är. Du kan även läsa om hur länge vi lagrar dina personuppgifter.

I vår cookiespolicy kan du även läsa om hur vi använder cookies, se här [http://www.victorian.se/kopvillkor].

Du som kontaktar oss innan, under och efter ett köp

Ändamål: För att kommunicera med dig och administrera dina kundserviceärenden

Behandlingar som utförs

Personuppgifter som behandlas

Laglig grund

 • Besvara och hantera ditt kundserviceärende via e-post, telefon, vår e-handelssajt eller sociala medier.

 

 • Namn
 • Information du lämnar till oss, t.ex. e-postadress, telefonnummer och ordernummer

Intresseavvägning

Vår rättsliga grund för behandlingen är vårt berättigade intresse av att hjälpa dig med ditt ärende.

Lagringstid: Vi lagrar dina personuppgifter i sex månader från att vi har avslutat vår kommunikation. Personuppgifterna kan även lagras en längre tid för andra ändamål. Se dessa lagringstider under respektive ändamål.

Du som gör ett köp

Ändamål: För att administrera ditt köp

Behandlingar som utförs

Personuppgifter som behandlas

Laglig grund

 • Leverera dina produkter.
 • Skicka order- och leveransbekräftelse.
 • Namn
 • Kontaktuppgifter (postadress, e-postadress och telefonnummer)
 • Orderinformation (t.ex. vilken produkt som du har beställt)
 

Fullgörande av avtal

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra avtalet avseende ditt köp. Om personuppgifterna inte lämnas har du inte möjlighet att genomföra ett köp hos oss.

Lagringstid: Personuppgifterna lagras i tolv månader efter genomfört köp. Personuppgifterna kan även lagras en längre tid för andra ändamål. Se dessa lagringstider under respektive ändamål.

Utöver ovan behandlas dina personuppgifter, t.ex. ditt personnummer och din betalinformation, även av betaltjänstleverantören Klarna för att genomföra din betalning. Klarna är självständigt personuppgiftsansvarig för dina behandlingar och informerar dig separat om hur dina personuppgifter behandlas.

 

Ändamål: För att tillhandahålla ditt kundkonto och ge dig en smidigare kundupplevelse, om du har valt att registrera ett kundkonto

Behandlingar som utförs

Personuppgifter som behandlas

Laglig grund

 • För att skapa, administrera och hantera ditt kundkonto.
 • Kommunicera med dig avseende ditt kundkonto.
 • Ge dig fördelarna av att ha ett kundkonto, det inkluderar att ge dig möjlighet att t.ex. använda förifyllda uppgifter när du handlar, att se tidigare köp, att följa pågående köp samt att enkelt hantera din nyhetsbrevsprenumeration.
 • E-postadress
 • Lösenord

För att ge dig fördelarna av att ha ett kundkonto behandlas även:

 • De uppgifter som du har fyllt i senaste gången du handlat, detta inkluderar att vi sparar uppgift om ditt namn, din e-postadress och din postadress
 • Orderhistorik
 • Information om du prenumererar på nyhetsbrev eller inte

Fullgöra avtal

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna skapa och administrera ditt kundkonto samt för att du ska kunna få de fördelar som följer av att ha ett kundkonto, d.v.s. kunna tillhandahålla den smidigare köpupplevelse som följer av att ha ett kundkonto.

Lagringstid: Personuppgifterna lagras i två år från det senaste tillfället du var inloggad. Du kan när som helst radera ditt kundkonto, då slutar vi omedelbart lagra dina personuppgifter för detta ändamål.

 

Ändamål: För att hantera ångerrätt, reklamationer eller andra anspråk

Behandlingar som utförs

Personuppgifter som behandlas

Laglig grund

 • Hantera eventuell ånger av köp.
 • Hantera eventuellt reklamationsärende eller andra anspråk.

 

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (postadress, e-postadress och telefonnummer)
 • Information från vår kommunikation med dig i samband med ditt anspråk (t.ex. information om den aktuella ordern)

Rättslig förpliktelse respektive intresseavvägning

Behandling är nödvändig för att vi ska agera i enlighet med konsumenträttslig lagstiftning och därmed följa en rättslig förpliktelse. Vi har även ett berättigat intresse av att kunna försvara oss mot ett eventuellt rättsligt anspråk.

Lagringstid: Personuppgifterna lagras från dess du inkommer med ditt anspråk och behandlas så länge processen avseende anspråket pågår. Om vi har nekat dig ett anspråk sparar vi dina personuppgifter i ett år efter att vi har meddelat dig att vi har nekat anspråket för det fall saken prövas hos Allmänna Reklamationsnämnden.

Du som får våra nyhetsbrev samt anpassad marknadsföring från oss i digitala kanaler (inkl. du som gjort ett köp)

Ändamål: För att skicka nyhetsbrev

Behandlingar som utförs

Personuppgifter som behandlas

Laglig grund

 • Skicka nyhetsbrev med erbjudanden och information via e-post.
 • Upprätta en korrekt avregistreringslista, för det fall du har avregistrerat dig från vårt nyhetsbrev.

 

 • Namn
 • E-postadress

Intresseavvägning

Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse att skicka relevant marknadsföring till dig som är kund hos oss. Du har rätt att invända mot marknadsföringen när personuppgifterna samlas in samt vid varje utskick.

Samtycke

Om du har registrerat dig för våra nyhetsbrev på vår webbplats eller lämnat ditt samtycke via e-post skickar vi marknadsföring med stöd av ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

Lagringstid: Personuppgifterna lagras under ett år från genomfört köp med stöd av en intresseavvägning. Om du har lämnat ditt samtycke kommer vi att skicka nyhetsbrev tills du avregistrerar dig från våra utskick. Vi slutar alltid skicka nyhetsbrev om du avregistrerar dig från våra utskick eller på annat sätt invänder mot marknadsföringen.

Om du avregistrerar dig kommer vi ha kvar dina personuppgifter på vår ”avregistreringslista” tills vidare i enlighet med marknadsföringsrättsliga regler för att inte råka skicka marknadsföring till dig igen.

 

Ändamål: Tillhandahålla anpassad marknadsföring i digitala kanaler

Behandlingar som utförs

Personuppgifter som behandlas

Laglig grund

 • Dela dina personuppgifter med tredje parter som genomför marknadsföring för vår räkning genom att visa våra produkter för personer som liknar dig, d.v.s. potentiella kunder.  
 •  E-postadress
 

Intresseavvägning

Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse av att kunna dela dina personuppgifter med tredje parter som kan anpassa marknadsföring av oss gentemot potentiella kunder baserat på information om dig som är vår befintliga kund.

Dina personuppgifter behandlas endast för detta ändamål om du inte invänt mot marknadsföring.

Lagringstid: Personuppgifterna lagras under ett år från genomfört köp om du inte har invänt mot marknadsföringen innan dess.

Du som använder våra sociala medier, besöker vår e-handelssajt eller deltar i tävlingar

Ändamål: För att vidaredela dina inlägg på sociala medier

Behandlingar som utförs

Personuppgifter som behandlas

Laglig grund

 • För att kunna dela vidare inlägg som du har gjort på sociala medier.
 • Ditt användarnamn
 • Din bild
 • Annan information som finns i det inlägg du har lagt upp på sociala medier
 

Samtycke

Ditt samtycke som du lämnar innan vi vidaredelar ditt inlägg.

Lagringstid: Så länge som framgår av ditt samtycke eller tills du återkallar ditt samtycke.

 

Ändamål: Anordna tävlingar

Behandlingar som utförs

Personuppgifter som behandlas

Laglig grund

 • Administrera din anmälan eller ditt deltagande i tävlingen på vår Instagram samt bedöma ditt tävlingsbidrag.
 • Ditt användarnamn
 • Ditt tävlingsbidrag
 

Fullgörande av avtal

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna administrera din anmälan och ditt tävlingsdeltagande. Om personuppgifterna inte lämnas har du inte möjlighet att delta i vår tävling.

Lagringstid: Personuppgifterna lagras i enlighet med tävlingsvillkoren. Om ingen specifik lagringstid anges behandlas personuppgifter under tiden tävlingen pågår. Om du har vunnit en av våra tävlingar lagras dina personuppgifter tills du har fått ditt pris.

 

Ändamål: För att förbättra vår e-handelssajt

Behandlingar som utförs

Personuppgifter som behandlas

Laglig grund

 • Undersöka samt analysera hur vår e-handelssajt (victorian.se) används för att kunna göra förbättringsåtgärder
 • Kön
 • Ålder
 • Språk
 • Land och ort
 • Intressen
 • Information från den enhet du använder för att besöka vår e-handelssajt, nämligen IP-adress, webbläsare, operativsystem, internetleverantör och skärmupplösning
 

Intresseavvägning

Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse av att kunna utveckla och förbättra vår e-handelssajt för att kunna ge dig och andra användare en bättre användarupplevelse.

Lagringstid: Personuppgifter som vi har samlat in i samband med ett enskilt besök på vår e-handelssajt lagras i 7 månader efter att du avslutat besöket.

Intresseavvägning

Som vi har angett ovan behandlar vi vissa av dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning som laglig grund för behandlingen. Intresseavvägningen innebär att vi gör ett balanstest genom vilket vi har bedömt att vårt berättigade intresse av att utföra behandlingen väger tyngre än ditt intresse och dina grundläggande rättigheter av att inte få dina personuppgifter behandlade. Vad som är vårt berättigade intresse framgår i tabellerna ovan.

Om du vill veta mer om hur vi har gjort den här bedömningen är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du i början av den här integritetspolicyn.

 

 

Denna integritetspolicy fastställdes den 2018-12-19.